Procés electoral

Tal com marquen els estatuts del Centre Excursionista de Terrassa, cada quatre anys cal renovar la Junta Directiva i, evidentment, aquesta renovació es fa seguint un sistema plenament democràtic.

Totes les sòcies i tots els socis de la nostra entitat, majors d'edat i amb un mínim d'un any d'antiguitat, poden presentar la seva candidatura.

El procés electoral està regit pels articles 7 i 8 del Reglament de Règim Intern del Centre Excursionista de Terrassa. El text íntegre d'aquests articles és el següent:

«7.- Consideracions sobre el procediment electoral.

Són electors i elegibles els socis de ple dret en els quals concorrin, apart de les expressades en l’article 8.2 dels Estatuts, les següents condicions: Ser major d'edat, tenir una antiguitat d'un any com a soci de l'Entitat, i no tenir suspesa la condició de soci per sanció ferma en el moment de la convocatòria de les eleccions o en el temps de presentació de les candidatures.

El procediment electoral s'ha d'ajustar a les fases següents:

 1. Convocatòria de les eleccions, constitució de la Junta Electoral i aprovació del cens electoral.
 2. Presentació de les candidatures i la seva proclamació.
 3. Realització de l'elecció, l'escrutini i la proclamació de la candidatura guanyadora.

La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l'antelació necessària perquè l'elecció es faci abans que es clogui el mandat. L' acte de les votacions pot fer-se coincidir amb una Assemblea General Ordinària o bé d'una Extraordinària.

La junta Electoral es designarà per sorteig entre els socis i ha d'estar integrada per 3 membres titulars i 3 suplents.

Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment, i elegir-ne el President. Ha d'actuar com a secretari de la junta Electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui de l'entitat.

Correspon a la Junta Electoral; conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l'admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats.

Les reclamacions davant la Junta Electoral, s'han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació. La resolució de la Junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins els 2 dies següents. Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se recurs davant el comitè d'apel•lació de la federació catalana corresponent a l'activitat esportiva principal de l'entitat, en el termini de 3 dies següents a la data de publicació de l'acord impugnat.

Des de l'endemà de la constitució de la Junta Electoral s'han d'exposar o tenir a disposició dels socis, al domicili de l'entitat durant 7 dies naturals, les llistes dels socis que tinguin dret a ser electors. Les reclamacions per omissions, rectificacions o inclusions indegudes de socis al cens s'han d'adreçar a la Junta Electoral dins el període d'exposició de les llistes. Dins els 3 dies naturals següents a la finalització del termini d'exposició de les llistes, la Junta Electoral ha d'aprovar la llista definitiva dels socis electors i elegibles.

Des de l'endemà de l'aprovació del cens definitiu per la Junta Electoral i durant 10 dies es poden presentar candidatures a membres de la Junta Directiva, adreçades a la Junta Electoral, signades pels candidats i acompanyades de la fotocòpia del Carnet d'Identitat. Dins els 3 dies següents a la finalització d'aquest termini, i prèvia comprovació que en els candidats concorren les condicions per a ser elegibles i electors i que s'han complert tots els tràmits estatutaris, la Junta Electoral proclamarà les candidatures que poden participar a les eleccions.

Si un soci membre de la Junta Directiva de l'entitat, es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s'iniciï el termini de presentació de candidatures.

Les candidatures han d'incloure el nom dels socis candidats i els càrrecs a ocupar, que ho són per adscripció directa, encapçalats pel càrrec del President.

Si només es presentés o fos vàlida una única candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la Junta Directiva.

Si no es presentés cap candidatura, o no fos vàlida cap de les presentades , es crearà una comissió gestora (d’acord al que estableix l’article 88 del decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya), que en el termini màxim de tres mesos faci la convocatòria de les eleccions.

Les eleccions es realitzaran 10 dies després de la proclamació de les candidatures i dins aquest període, els candidats podran fer els actes de promoció i propaganda que creguin convenients.

El dia de les eleccions, les diferents candidatures proclamades, podran exposar a l'Assemblea el motiu de la seva presentació i el seu programa econòmic i d'activitats, tot seguit es procedirà a les votacions, acabada aquesta es farà el recompte dels vots, i es proclamarà la candidatura guanyadora, la qual prendrà possessió dels càrrecs l'endemà de la seva proclamació.

8.- Dimissió, renúncia o cessament de membres de la Junta Directiva.

No obstant el previst en els articles 18 a 20 dels Estatuts, si la dimissió, renuncia o el cessament dels components de la Junta Directiva es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:

 1. Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l'òrgan directiu , incloent-hi la del president.
 2. Quan les vacants afectin a més del 75% dels membres directius, però no al president.
 3. En qualsevol cas, sempre que la Junta Directiva resti constituïda per un nombre de membres inferiors als tres obligatoris.

La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que s'hagi pres possessió dels càrrecs.

S'exceptua d'aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés Electoral convocat. En aquest cas, si resten a la Junta Directiva 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la Junta Electoral es constituiran en junta provisional fins la finalització de les eleccions.

Calendari electoral

 

16 de febrer de 2023

La junta electoral ha estat constituïda. La formen:

 • Pep Aced Masjoan
 • Toni Ripoll Campà
 • Ricard Alegre Morillo
 • Maria José Cano López

Els substituts són: 

 • Eva Cervelló Valverde
 • Marc Pirla Casasayas
 • Pau Santos Solé

20 de febrer de 2023

Presideix la junta electoral: Toni Ripoll Campà i actua com a secretària: Maria José Cano López

Podeu descarregar l'acta de constitució aquí

També us comuniquem que ja podeu consultar el cens a Secretaria

27 de febrer de 2023

Presentació de candidatures oberta

14 de març de 2023

Reunió de la junta electoral en la qual es confirma l'acceptació de l'única candidatura presentada i formada per:

 • Xavi Busom Masjoan: president
 • Xavi Mojal Abellan: vicepresident
 • Queralt Morera Rovira: tresorera
 • Xavi Ruscalleda Morell: secretari
 • Maria José Cano López: vocal

Podeu descarregar l'acta de la reunió aquí

 

Aquest lloc web utilitza cookies de tercers amb la finalitat de realitzar tasques d'anàlisi. L'accés i ús del lloc web implica la seva acceptació. Per canviar les teves preferències o ampliar la informació, pot accedir a la nostra Política de Cookies